Närhet – att bygga relationer

Jesus byggde relationer

Mark. 3:14-15. ”Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika.”
Fastän hela världen behövde frälsning tillbringade Jesus största delen av sin tid ensam med sina 12 lärjungar.

Den första församlingen byggde relationer
.Apg. 2:46-47 ”De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje”. Apg 5:42 ”De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias.”

Nya Testamentet berättar om hur man möttes hemma i husen
Rom. 16:3, 5 ”Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus”. ”Hälsa också församlingen som möts i deras hus”. Filemon v 1-2 ””Från Paulus, fånge för Kristi Jesu skull, och från vår broder Timotheos till vår käre vän och medarbetare Filemon och till vår syster Apfia, vår medkämpe Archippos och församlingen som möts i ditt hus”. Förutom dessa två smågrupper finns det 14 andra smågrupper omnämnda i Nya Testamentet.

Att bygga relationer, en och en, ger ett bättre församlingsliv och allt och alla fungerar bättre.

 • Pastorn får rätt funktion
  Församlingens tillväxt beror inte på hur många hembesök pastorsteamet gör eller hur många medlemmar pastorsteamet lär känna personligen. Nej, den beror på pastorns  möjlighet att träna ledare som bygger relationer med 6-8-10 personer, ber för dem och betjänar dem till trygghet. Pastorn prioriterar sin uppgift att ”utrusta de heliga till att utföra sin tjänst”.
 • Medlemmar får rätt funktion
  Att bygga relationer bereder plats för alla att tjäna. Ingen har alla gåvor. Därför behöver vi varandra.
  1 Kor 12:4 ”Nådegåvorna är olika, men Anden densamma.” 1 Kor. 12:7 ”Hos var och en framer Anden så att den blir till nytta.”
  1 Kor. 12: 12 ”Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.” 1 Kor. 12: 27 ”Ni utgör kristi kropp och är var för sig delar av den.” 1 Kor. 14:26 ”Vad innebär nu detta, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp.”  Att bygga relationer i vardagen ger tillfälle till  alla att tjäna.
 • Kyrkolokalen får rätt betydelse.
  Vi går inte till lokalen för att finna Gud. Han är med oss där vi är och följer med oss till lokalen. Det är inte lokalen som är Kyrkan – Det är vi som är Guds utkallade, Guds församling, Guds Kyrka.
 • Kyrkans namn får rätt betydelse.
  När folk nämner namnet på kyrkan handlar det inte om en lokal utan om levande människor som representerar Kristus.Relationsbygget har ett bestämt mål:

Att göra alla folk till lärjungar.
Matt 28:18-20 ”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Att älska och tjäna sin medmänniska.
Matt. 22:37-39 ”Han (Jesus) svarade honom: ”Du skall älska Herren din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.”

Relationsbygget ger tillfälle att presentera tron.
I apostlagärningarna berättas det om evangelisten Filippos som fick föra en etiopier till tro.
Apg 8:27-31 ”Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: ”Gå fram till vagnen och håll dig intill den.” Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: Förstår du vad du läser?” – ”Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?” svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Vers 34-38 ”Hovmannen frågade Filippos: ”Säg mig, vem talar profeten om – sig själv eller någon annan?” Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: ”Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?” Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom.”
En sådan dialog som etiopiern och Filippos hade fungerar inte i ett stort offentligt möte. Men i vardagsmötet när vi bygger relationer är det lättare att vägleda nya vänner till tro och kunskap om Jesus.

Relationsbygget gör den stora församlingen

Apg 2:46 ”De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen”.
”Jerusalemförsamlingen kombinerade stormöten i templet där alla troende kunde mötas, med smågrupper. Man får väl tänka sig att den principen gällde även på andra orter”. Storförsamlingen byggs upp genom relationsbygget och är deras summa.

Relationsbygget börjar med en ledare som är ett med församlingens vision

Alla ledare som vill bygga relationer relaterade till församlingen måste ”bygga” enligt församlingens vision och värdegrund. . Det räcker inte med att man känner till en annan lokalförsamlings vision och värdegrund.

En ledare som är överlåten till Gud och Guds församling

De som vill bygga relationer har en klar bekännelse om frälsning och tro på Jesus Kristus som frälsare och Herre.
– ser Bibeln som vägvisare för sin tro och sitt liv.
– är en del av församlingen.

Här är några områden där ledaren kan växa till för att utveckla sin tjänst:
En ledare som lever i renhet och inte ger rum för synd i sitt liv. 1 Joh. 1:9 ”Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.” Rom. 6:6 ”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.”

En ledare som tar tid med Guds Ord.
Kol. 3:16 ”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.” 1 Pet. 2:2 ”Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.”

En ledare som låter sig fyllas med Helig Ande – och följer Andens ledning.
Apg 1:8 ”Men ni skall få kraft när den heliga Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela judeen och samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Ef. 5:18 ”Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av Anden.”

En ledare som använder sina gåvor till tjänst.
Rom 12:3-8 ”I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått; profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.” 1 Pet. 4:10-11 ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus.” 

En ledare som lär sig att klara av motgångar.
Rom. 5:3-5 ”Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga Anden.”

1 Pet. 4:12-14 ”Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen.”

En ledare som visar omsorg om sina nya vänner
– Ledaren beder för dem (Fil. 1:3-11, Kol. 1:9-12).
– Ledaren utgör ett föredöme (Joh. 13:1-5).
– Ledaren skapar mötesplatser som gör alla trygga där de kan dela sina upplevelser.
– Ledaren har mod att erkänna sina egna svagheter. (2 Kor. 4:7, 12:10).

En ledare som bygger relationer med människor från olika sammanhang
Matt 4:19 ”Han (Jesus) sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”
Ledaren avgör själv  vilka man bjuder med, men här följer ett förslag på var man kan hitta sina vänner.

 1. Familjen och övriga släkten.
 2. Grannar och övriga medmänniskor man lär känna.
 3. Arbetsplatsen eller skolan.
 4. Kyrkan

Styrkan ligger bland annat i att man bygger med få<
Erfarenheten från relationsbyggande visar att de är effektivast med omkring 8-10-12 personer. En bra regel kunde vara 8 och max 10 personer. Den som kompromissar med antalet relationer får med säkerhet se en stagnation i tillväxten. Vid för många är det lätt hänt att någon glöms bort. Och det är ju inte meningen med relationsbygget.

Det bästa är att man bygger relationer varje vecka
Relationsbygget blir församlingens motor och grund för tillväxt. Kontinuiteten är oerhört viktig.<

Ledaren tränar nya ledare
Rent allmänt är en av ledares största uppgifter att generera nya ledare. Ledare av olika slag som blir till välsignelse inte bara för att bygga relationer i vardagen utan även när hela storförsamlingen kommer samman.
Eftersom relationsbygget ger tillväxt, inte bara kvalitativt utan även kvantitativt är en av ledarens stora uppgifter att träna nya ledare som bygger egna relationer och ger rum för fler medmänniskor.
Ledaren tar till sig någon av sina nya vänner som har ledarkvalifikationer. Under bön och genom att låta andra använda sina andliga gåvor, när man möts, upptäcker ledaren snart vem det kan gälla.
Ett av de effektivaste verktyg man har för att upptäcka möjliga ledare är att bejaka deras andliga gåvor. I vardagsmötet känner de sig trygga och vågar bruka  sina andliga gåvor. På en större mötesplats kommer sällan olika människors andliga gåvor fram. För att träningen av en ny ledare ska lyckas måste hon/han få känna på ledarrollen både vid träffar och mellan träffarna.

Ledaren är en del av ett nätverk
Ett möte minst en gång per månad.
Pastor eller annan från församlingsledningen möter ledarna och ger dem coaching. Utifrån storförsamlingens ledarskap lever ett nätverk av ledare, Av varandra får de vägledning och uppmuntran i tjänsten

/David Johansson./

Älska Gud, Älska människor, Dela livet

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates